Seznamka Ridlex

Podmínky užívání aplikace Ridlex

I. Základní pojmy

 1. „Aplikací“ se rozumí mobilní aplikace s názvem Ridlex, která je určena jako fórum pro setkávání s novými lidmi. V aplikaci mohou uživatelé sdílet své fotografie, informace o sobě a s dalšími uživateli diskutovat.
 2. „Provozovatelem“ se rozumí MipSoftware, s.r.o., se sídlem Místecká 371, 199 00 Praha 9, Česká republika, IČ 24667021.
 3. “Uživatelem” se rozumí jakákoliv osoba starší 18-ti let, která používáním Aplikace vyslovuje souhlas a respektuje tyto Všeobecné smluvní podmínky a zásady pro uživatel.
 4. “Obsahem” se rozumí fotografie, videa, informace, textové zprávy určené jiným Uživatelům či jiný obdobný obsah, který může Uživatel do Aplikace sám přidávat.
 5. “Podmínkami“ se rozumí tyto podmínky užívání Aplikace, které upravují práva a povinnosti Provozovatele a Uživatelů při používání Aplikace.

II. Registrace

 1. Uživatel musí před registrací odsouhlasit tyto Podmínky, vyplnit požadované údaje a nahrát alespoň jednu profilovou fotografii, která bude v souladu se Zásadami pro Obsah Uživatelů dle části V. těchto Podmínek. Všechny údaje zadávané v registraci musí být pravdivé. Registrace je zdarma.
 2. Na registraci není právní nárok. Registrace podléhá schválení ze strany Provozovatele. Provozovatel může registraci i bez udání důvodů zamítnou a to zejména pro nedodržení těchto Podmínek.

III. Práva a povinnosti Provozovatele

 1. Provozovatel zajistí provoz Aplikace a uživatelskou podporu.
 2. Provozovatel provádí pravidelné zálohování dat Uživatelů.
 3. Provozovatel je oprávněn z Aplikace odstranit jakýkoli Obsah nebo zrušit registraci a to i bez udání důvodu či předchozího upozornění. Zejména v případě porušení některého bodu těchto Podmínek nebo pokud to budou vyžadovat platné právní předpisy.

IV. Práva a povinnosti Uživatele

 1. Uživatel bere na vědomí, že Aplikace je určena výhradně osobám starším 18-ti let.
 2. Uživatel může mít pouze jeden seznamovací profil, který bude využívat výhradně pro svou potřebu. Nesmí vkládat Obsah, který by klamal ostatní Uživatele.
 3. Uživatel se zavazuje, že své přihlašovací údaje k webu/aplikaci neposkytne třetí osobě. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné zneužití přihlašovacích údajů a s tím spojenými neoprávněnými zásahy třetích osob.
 4. Uživatel má právo nahlásit Provozovateli nevhodný Obsah. Jedná se zejména o Obsah, který porušuje zásady stanovené v V. části těchto Podmínek. Provozovatel má povinnost takový obsah zkontrolovat a v případně jej odstranit.
 5. Uživatel má v Aplikaci právo zablokovat jiného Uživatele pomocí funkce zrušení spojení. Zablokovaný Uživatel nebude moci blokojícího Uživatele kontaktovat ani zobrazovat jeho Obsah.
 6. Uživatel nesmí Aplikaci využívat způsobem, který by mohl poškodit, znemožnit, přetížit nebo zhoršit funkci Aplikace.
 7. Uživatel může kdykoliv registraci v Aplikaci zrušit. Zrušením bude smazán “Obsah” Uživatele.

V. Zásady pro Obsah Uživatelů

 1. Uživateli je zakázáno přidávat Obsah, který:
  • 1.1 obsahuje vulgární výrazy, mohl by být považován za urážlivý nebo by jiného Uživatele mohl obtěžovat, znepokojovat nebo přivádět do rozpaků
  • 1.2 je pornografický, obscénní či jinak uráží lidskou důstojnost
  • 1.3 propaguje, podporuje nebo zobrazuje násilí, rasismus, sexismus, sebepoškozování, sebevraždu, nenávist nebo fanatismus nebo je výhružný
  • 1.4 podporuje jakoukoli nezákonnou činnost
  • 1.5 rozšiřuje pomluvu
  • 1.6 týkají se komerčních aktivit, např. nabídka prodeje, soutěže, reklama, odkaz na jiné webové stránky či na prémiové linky
  • 1.7 samo o sobě nebo jeho zveřejnění porušuje práva třetích stran např. práva duševního vlastnictví nebo práv na ochranu soukromí
  • 1.8 obsahuje obrázky dětí a to i v případě, že Uživatel je nich také nebo ohrožuje nezletilé
  • 1.9 týká se třetích osob, bez jejich souhlasu
  • 1.10 jakýkoli další Obsah, který Provozovatle vyhodnotí jako nevhodný
 2. Provozovatel Obsah monitoruje a odstraňuje, pokud dojde k závěru, že se jedná Obsah, který je v rozporu s těmito zásadami. V případě opakovaného porušování těchto zásad může být Uživateli trvale znemožněno užívání Aplikace.
 3. Za jakoukoli škodu vzniklou v souvislosti s porušením těchto zásad odpovídá Uživatel.

VI. Závěrečná ustanovení

 1. Uživatel bere na vědomí, že při zajišťování provozu Aplikace může dojít k výpadku poskytovaných služeb, a také že může dojít ke ztrátě dat Uživatele. Provozovatel v těchto případech nenese žádnou odpovědnost.
 2. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které vznikly Uživateli nebo třetím osobám v důsledku nebo v souvislosti s používáním Aplikace.
 3. Veškeré spory vzniklé mezi Uživatelem a Provozovatelem se strany zavazují řešit vzájemnou dohodou a smírnými prostředky. V případě, že odstranění sporu smírnou cestou nebude možné, k řešení sporů jsou příslušné soudy České republiky. Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti s těmito Podmínkami a používáním Aplikace se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem. To platí i pro případy, kdy je obsažen mezinárodní (zahraniční) prvek.
 4. Uživatel prohlašuje, že před započetím využívání služeb Provozovatele a jeho Aplikace se důkladně seznámil s těmito Podmínkami, plně jim porozuměl a bez výhrad souhlasí s jejich obsahem, což potvrzuje jejich akceptací.
 5. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 18.7.2022
MipSoftware s.r.o.
Místecká 371
199 00 Praha 9
IČO: 24667021
DIČ: CZ24667021
Seznamka Ridlex
Ridlex - online seznamka. Stahuj nyní seznamku Ridlex jako aplikaci do mobilu v App Store a Google Play. Česká seznamka pro muže i ženy, která je zcela zdarma. Nová seznamka v češtině.